Tidsplan for samanslåinga

2017

1. kvartal

 • 02.02.17 (SF), 03.02.17 (H): Fylkestinga i Hordaland og Sogn og Fjordane sa ja til intensjonsplanen om samanslåing.

2. kvartal

 • 08.06.17: Stortinget handsama regionreforma og vedtok samanslåing av Hordaland og Sogn og Fjordane.

4. kvartal

 • 27.10.17: Første felles fylkestingsmøte.
 • 18.12.17: Første, konstituerande møte i fellesnemnda for samanslåinga.

2018

1. kvartal

 • 19.01.18: Fylkesordførarane møter kommunalministeren saman med fylkesordførarane i Rogaland og Møre og Romsdal om namnet på det nye fylket.
 • 29.01.18: Første møte i arbeidsutvalet.
 • 15.02.18: Første møte i partssamansett utval.
 • 08.03.18: Fellesnemda vedtek budsjett for samanslåingsprosessen.
 • 08.03.18: Fellesnemnda vedtek kommunikasjonsplan for samanslåingsprosessen.

2. kvartal

 • 06.04.18: Regjeringa tilrår Vestland som namn på det nye fylket.
 • 04.05.18: Fellesnemnda vedtek omtillingsavtale.
 • 04.05.18: Rune Haugsdal vert tilsett som prosjektleiar/ny fylkesrådmann.
 • 08.05.18: Innbyggjarane vert inviterte til å kome med forslag til nytt fylkesvåpen. Open innspelsrunde med frist 20. juni.
 • 07.06.18: Stortinget vedtek at den nye fylkeskommunen får namnet Vestland fylkeskommune.

3. kvartal

 • Designkonkurranse for nytt fylkesvåpen.
 • Vedtak om overordna politisk og administrativ organisering.
 • Godkjenne reglement, delegering m.m. for politiske organ.
 • Starte prosessen med å tilsetje administrativ toppleiing.

4. kvartal

 • 20. november: Administrativ toppleiing på plass med sju nye fylkesdirektørar

2019

1. kvartal

 • 1. februar: Utkast til administrativ organisering.
 • Starte arbeidet med budsjettet for 2020 for den nye fylkeskommunen.
 • Fysiske/bygningsmessige tiltak.
 • Få på plass revisor og sekretariat for kontrollutvalet.
 • Dialogmøte med kommunane og regionråda.

2. kvartal

 • Vedtak om nytt fylkesvåpen.
 • 1. mai: Alle tilsette skal vere innplasserte i den nye organisasjonen.
 • Endeleg fastsetjing av administrativ organisering.
 • Lokalisering av funksjonar.
 • Dialogmøte med kommunane og regionråda.

3. kvartal

 • 09.09.19: Val av nytt fylkesting.

4. kvartal

 • Nytt fylkesting avløyser fellesnemnda.

2020

1. kvartal

 • 01.01.2020: Ny fylkeskommune i drift.