Foto: Runar B. Mæland/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Prosessen med nytt fylkesvåpen går vidare

Etter at fire framlegg til fylkesvåpen for Vestland fylke vart lagt fram, vedtok fellesnemnda 19. desember å bruke meir tid på å finne eit varig og samlande fylkesvåpen til det nye fylket.

Publisert 19.12.2018 av redaksjonen

Prosessen mot fylkesvåpen for Vestland har gått gjennom året, med innsendte forslag, folkefavoritt, designkonkurranse og vurdering og tilråding frå fagjury.

Fire framlegg

I dag  la prosjektleiaren fram fire forslag frå fagjuryen for fellesnemnda for samanslåinga av Sogn og Fjordane og Hordaland fylke. Eitt forslag til fylkesvåpen vart tilrådd, medan to vart skildra som godt eigna, og eitt som eigna.  Etter ordskiftet vedtok politikarane å arbeide meir med forslaga, samt med nye og innsendte forslag til prosessen.

– Vi har hatt ein levande debatt med eit godt grunnlag for å finne eit passande fylkesvåpen til Vestland. Viljen er no sameint og stor om lukkast med å velje eit godt og samlande fylkesvåpen, seier leiar for fellesnemnda Anne Gine Hestetun.

Historisk motiv

Politikarane ønska at det blir arbeida vidare med framlegga frå fagjuryen, der ein også får sjå forslag med historisk motiv, samt at nye forslag og folkefavoritten blir med vidare i prosessen. Dei fire motiva i tilrådinga har grunnmotiv frå flora og fauna, og landskapsmotiv. Det var ynskje om å også arbeide fram motiv med utgangspunkt i felles historiske referansepunkt, som Gulating, Mostrating og Onarheimseglet.

Tilråding med fagjuryen si vurdering

Eit av dei nye forslaga er eit innsendt motiv med ei stilisert skisse av St. Sunniva frå Selje på blå botn.

– Målet vårt må vere å finne eit nytt fylkesvåpen som kan gje attkjenning og vere samlande for dei to fylka, ikkje å gå vidare med eit av dei eksisterande symbola, sa nestleiar i fellesnemnda Jenny Følling.

Innsendt forslag med motiv St. Sunniva

Ein tek sikte på at fellesnemnda gjer vedtak om fylkesvåpen i løpet av våren 2019. Dette blir så sendt vidare til fylkestinga i dei to fylka. Her må det gjerast likt vedtak i dei to fylkestinga for at fylkesvåpenet skal bli gyldig.