Nyheiter

Fleire veks opp i heimar med låg inntekt

Stadig fleire barn veks opp i heimar med låg inntekt. 25 prosent av femteklassingane er på lågaste nivå i lesing, og i delar av den nye regionen kan snart ein av tre vere over 67 år. Dette kjem fram i den første folkehelseoversikta for det nye fylket.

Vestland overtek 99 statlege fiskerihamner

– Med gode kaier og hamneanlegg skal vi legge til rette for fiskerinæringa, seier direktør for næring i nye Vestland fylkeskommune, Bård Sandal. Avtale om overføring av 99 fiskerihamner i Hordaland og Sogn og Fjordane frå staten til fylkeskommunen er inngått.

Nytt fylkesordførarkjede i Vestland

I slutten av august blir det klart korleis fylkesordførarkjedet til Vestland fylkeskommune skal sjå ut. Komiteen samla seg i møte 14. august om det aller meste.

Kven skal sitje i fylkeseldrerådet i Vestland?

No opnar vi for å nominere representantar til fylkeseldrerådet i Vestland fylkeskommune for perioden 2019–2023.

Ny, felles anleggspolitikk i Vestland

I 2020 skal Vestland fylkeskommune fordele omlag 220 mill. kr. i spelemidlar til anlegg for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Anleggspolitikken og kriteria som skal liggje til grunn for fordelinga er no klare.

Kommuneproposisjonen får konsekvensar for Vestland

Fellesnemnda meiner det ikkje er akseptabelt at Vestland fylkeskommune tapar økonomisk fordi fylka har følgt opp regjeringa sine forventingar til regionreform og miljøansvar.