Nyheiter

Vestland overtek 99 statlege fiskerihamner

– Med gode kaier og hamneanlegg skal vi legge til rette for fiskerinæringa, seier direktør for næring i nye Vestland fylkeskommune, Bård Sandal. Avtale om overføring av 99 fiskerihamner i Hordaland og Sogn og Fjordane frå staten til fylkeskommunen er inngått.

Nytt fylkesordførarkjede i Vestland

I slutten av august blir det klart korleis fylkesordførarkjedet til Vestland fylkeskommune skal sjå ut. Komiteen samla seg i møte 14. august om det aller meste.

Kven skal sitje i fylkeseldrerådet i Vestland?

No opnar vi for å nominere representantar til fylkeseldrerådet i Vestland fylkeskommune for perioden 2019–2023.

Ny, felles anleggspolitikk i Vestland

I 2020 skal Vestland fylkeskommune fordele omlag 220 mill. kr. i spelemidlar til anlegg for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Anleggspolitikken og kriteria som skal liggje til grunn for fordelinga er no klare.

Kommuneproposisjonen får konsekvensar for Vestland

Fellesnemnda meiner det ikkje er akseptabelt at Vestland fylkeskommune tapar økonomisk fordi fylka har følgt opp regjeringa sine forventingar til regionreform og miljøansvar.
Politikarane i fellesnemnda sit i ein firkant i møtesalen. Prosjektleiar Rune Haugsdal står på talarstolen.Kan brukast fritt mot kreditering

Møte i fellesnemnda tysdag 18. juni

Fellesnemnda for Vestland hadde møte i Bergen 18. juni. Her kan du sjå opptak av møtet i nett-tv.